INFORMACIÓ XARXA DE LLIBRES

Extracto de la normativa

Banc de llibres”

 

2- Participació de l'alumnat en el Programa.

2.1 Nou participant, sol·licitud de participació i termini de presentació

Les famílies que vulguen participar en el programa de Banc de llibres per primera vegada i ser-ne

beneficiàries, hauran de sol·licitar-ho, d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que conste en la pàgina

web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat

(https://sede.gva.es).

Les sol·licituds de nova participació es presentaran, al centre on es trobe matriculat l'alumnat, fins el 20 de

juny de 2017.

2.2 Alumnat ja participant en el curs 2016-2017.

L'alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2016-2017 no haurà de presentar cap

sol·licitud per ser participant en el Banc de llibres 2017-2018 ja que aquesta condició es manté, a no ser que

exercisquen el seu dret de renúncia.


 

En nuestro centro

 

XARXA LLIBRES

 

El seu fill/a ha participat enguany al programa XARXA LLIBRES,

 

  • Si vol continuar el curs que ve ha de tornar TOTS els llibres la setmana del 5 al 9 de juny al tutor/a junt amb el document que s’adjunta emplenat, signat i fotocopiat.
  • Si NO vol continuar ha de tornar només els llibres al tutor/a que se li van prestar a principi de curs i el document que s’adjunta emplenat indicant que renuncia, signat i fotocopiat.
  • El alumnes amb pendents tornaran en fer l´examen aquells llibres que no haja tornat per poder estudiar